گالری

همواره یکی از دغدغه های اصلی ما در آکادمی کاندید گرفتن خروجی از هنرجویانی ایست که وارد این موسسه شده اند و برایمان بسیار اهمیت دارد که پس از گذراندن دوره های مختلف آثار هنرجویانمان در سطحی رسیده باشد که هم قابل ارائه در  فضای حرفه ای باشد . هم برای خودشان قوت قلب و پیشبرنده . خوشحالیم که در تمام این سالها مداوم آثار هنرجویانمان به نمایش گذاشته ایم . 

دراین گالری بخشی از آثار عکاسان و هنرجویان آکادمی عکاسی کاندید را مشاهده میکنین .